Ga naar de startpagina Doelgroepen voor psychosociale revalidatie Bekijk onze verschillende disciplines en begeleidingen Hoe kom je bij ons terecht Praktische informatie zoals adressen en mogelijke vragen

WERKINGSAANBOD

Waarvoor kan je bij ons terecht?
assertiviteitstraining, individueel gesprek psycholoog, themagerichte therapie, groepstherapie, relaxatie therapie, psychomotorische therapie, bewegingstherapie, sport, start-to-run, communicatietraining, cognitieve functietraining, actualiteit, individuele ergotherapie, individuele sociale begeleiding, pc-initiatie, stress-managementtraining, weekendbespreking, weekendplanning, core training, kleurentherapie, creatieve therapie, creatief uur, kooktherapie, maatschappij-uur,


ASSERTIVITEITSTRAINING

Doelstelling van de assertiviteitstraining is het optimaliseren van sociale vaardigheden en assertiviteit. Waardoor belangen effectiever behartigd kunnen worden en beter gebruik gemaakt kan worden van de eigen mogelijkheden om zo te werken rond zelfvertrouwen.

Het betreft een gestructureerd programma waarin rollenspelen en experimenteren met vaardigheden centraal staan. Naast het verwerven van basiskennis omtrent assertiviteit, wordt er aandacht besteed aan theoretische kennis omtrent communicatie en wordt er gewerkt rond zelfvertrouwen en zelfbeeld.
Na het verwerven van de basiskennis wordt er aan de slag gegaan met thema’s zoals: luisteren, iets vragen, een kort gesprek voeren, nee-zeggen, iets bespreken, kritiek geven, kritiek krijgen, omgaan met gevoelens, uiten van boosheid, uiten van teleurstelling en complimenten geven.

Bij deze thema’s worden concrete tips aangeboden waarmee men aan de slag kan met behulp van rollenspelen en huiswerkopdrachten.

topINDIVIDUEEL GESPREK

Iedere revalidant heeft op een afgesproken moment een gesprek met de psycholoog. In de eerste gesprekken wordt de aandacht vooral toegespitst op kennismaking en het scherp stellen van de doelstellingen, die binnen het centrum verwezenlijkt willen worden. Deze gesprekken zijn een middel om de revalidant voor te bereiden op het kernteam, welk als bedoeling heeft actief betrokken te worden in de behandeling en op die manier meer gemotiveerd te zijn.

Na deze periode die vooral gericht is op het scherp stellen van het probleem en het engageren en motiveren van de revalidant tot de voorgestelde behandeling, kan er aan de slag gegaan worden met concrete thema’s uit het leven. De thema’s kunnen van velerlei aard zijn. Afhankelijk van de revalidant en het thema kan het gesprek op het niveau van ondersteuning blijven of kan er meer therapeutisch gewerkt worden. Al naargelang de problematiek en het individu kan er worden gekozen voor een andere aanpak. Elke behandeling wordt echter individueel naargelang problematiek en vraagstelling bekeken.

topTHEMAGERICHTE THERAPIE

sociale begeleidngDe themagerichte therapie biedt verschillende thema’s aan gedurende een bepaalde periode, nl.;

 • Voeding, beweging en ontspanning
 • Denken, doen en voelen
 • Adem – en stemtherapie
 • Momenten van geluk
 • Huishoudcoach/planning
 • Slaapproblemen
 • Dramatherapie
 • Relaxatie, yoga en pilates

Deze thema’s komen uitvoerig aan bod met een gestructureerde inhoud met ruimte voor discussie en participatie met als belangrijkste doelstelling om de kennis over te dragen in een levensechte context.

topGROEPSTHERAPIE

Doelstelling van het groepsgesprek is het bewust stilstaan bij zichzelf en anderen, gehoord worden en kunnen luisteren naar elkaar, steun kunnen ervaren en anderen kunnen ondersteunen, raad, advies en bedenkingen kunnen uitwisselen. Dit opdat er inzichtgevend gewerkt kan worden zodat mensen ook meer gaan stilstaan bij hun kwaliteiten en hoe ze hiermee aan de slag kunnen gaan toekomstgericht.

Het gaat hier om een vrij gesprek waarbij ieder voor zichzelf de verantwoordelijkheid heeft wat wel of niet besproken wordt. Dit wil zeggen dat er geen opgelegde thema’s zijn en dat ieder vrij is om te bespreken waar hij / zij op die moment nood aan heeft. Respect en vertrouwen voor elkaar zijn dan ook vaste noodzakelijke waarden om voldoende veiligheid te creëren in dit gesprek.

topRELAXATIE


Individueel of in kleine groepjes (max 3 deelnemers) worden basistechnieken aangeleerd uit verschillende vormen van relaxatie. Het aangeboden pakket is een combinatie van ademhalingsoefeningen, progressieve spierrelaxatie volgens Jacobson, visualisatie technieken, mindfulness en yoga.

In het centrum worden al deze technieken ingeoefend in een prikkelarme, rustige omgeving. De patiënt wordt aangemoedigd deze oefeningen ook thuis in te oefenen om uiteindelijk deze dan ook toe te passen in stressvolle situaties in het dagelijkse leven.

topPSYCHOMOTORISCHE THERAPIE

Binnen de psychomotorische therapie wordt er gewerkt met werkvormen die gericht zijn op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. Er worden nieuwe ervaringen opgedaan rondom de lichaamsbeleving en het belevingsgedrag. Binnen psychomotorische therapie wordt er een veilige plek gecreëerd om te ontdekken en experimenten met nieuw gedrag.

Door het creëren van specifieke bewegingssituaties en door gebruik te maken van ritme, klank, vorm, beweging en taal werken revalidanten en therapeut aan het opheffen of verminderen van stoornissen en/of belemmeringen in één of meer gedragscomponenten.

Er wordt gewerkt met thema’s die inspelen op de behoeften van de groep: oefeningen rond vertrouwen, relaties, verbale en non-verbale communicatie, samenwerken, agressie, concentratie etc. Elk thema wordt gedurende een viertal weken intensief behandeld.

topBEWEGINGSTHERAPIE

De bewegingstherapie biedt voor de mensen een plaats waar men kan op zoek gaan naar de eigen lichamelijkheid, de grenzen kan verleggen, maar ook op zoek kan gaan naar het plezier hebben aan het bewegen.

Bij de bewegingssessies ligt de nadruk op het verbeteren van de conditie door middel van een oefencircuit of door het aanbieden van de mogelijkheid om systematisch de eigen autonomie te vergroten door middel van een wandelprogramma.

topSPORT


In deze therapievorm worden er sport- en spelactiviteiten aangeboden. Binnen sport is voor de revalidanten plaats om te werken aan doelen zoals: samenwerken, omgaan met feedback, concentratie, in beweging komen, verbeteren conditie, lichaamsbewust omgaan, plezier kunnen beleven , ect. Ook proberen we de revalidanten te activeren en te motiveren om ook buiten het centrum een lichamelijke activiteit te doen, individueel of in clubverband.

topSTART TO RUN


‘Start to run’ geeft aan de deelnemers de mogelijkheid om systematisch aan hun eigen conditie te werken door het volgen van een strikt loopprogramma.

Naast het verhogen van de basisconditie leert men met eigen grenzen omgaan, zich houden aan afspraken en planmatig en progressief naar een doel toe te werken.

topCOMMUNICATIETRAINING

Communicatietraining is het inoefenen en integreren van verbale en non-verbale communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen geoefend worden door bijvoorbeeld rollenspelen.

Waarrond wordt er gewerkt?         

 • Non-verbale vaardigheden: lichaams- en luisterhouding, mimiek, oogcontact, hoofdstand en -beweging, het richten van iemands aandacht, afstand en nabijheid, het geven van een handdruk, de klank van je stem, haardracht, kleding, ademhaling, aanraking, observeren en interpreteren …
 • Verbale vaardigheden: werken rond de inhoud van een gesprek, een gesprek aanknopen en op gang houden, parafraseren, open en gesloten vragen leren formuleren, kritiek leren uiten …
 • Aanvullende oefeningen op de assertiviteitstraining

Het doel van de communicatietraining is:

 • Leren en durven praten over een neutraal onderwerp en eigen gevoelens in groep
 • Verbeteren van non-verbale vaardigheden: oogcontact maken, jezelf durven tonen …
 • Verbeteren van verbale vaardigheden: een gesprek leren aanknopen en op gang houden, leren om een eigen mening ergens over te vormen en deze in groep durven meedelen
 • Assertiever worden in sociale situaties, voor zichzelf leren opkomen …
 • Inzicht krijgen in een aantal sociale vaardigheden/moeilijkheden
    
topCOGNITIEVE FUNCTIETRAINING

Cognitieve functietraining is gericht op verbetering van de cognitieve functies waarbij volgende zaken aan bod komen:

 • Concentratie: zichzelf leren beheersen, zich niet laten afleiden om op die manier de waarneming/voorstelling/gedachten op één ervaring te kunnen richten
 • Aandacht: waarnemen van personen, voorwerpen, teksten, informatie, gebeurtenissen en handelingen uit de omgeving
 • Associëren (verbanden leren leggen): verbetering van de verbinding van informatie met andere informatie om tot een groter geheel te komen; ontrafelen van de structuur van een geheel (bv. een boek)
 • Structureren: ordenen, gemeenschappelijke kenmerken zoeken, klasseren …
 • Selecteren: hoofd – en bijzaken leren onderscheiden tijdens in- en uitvoer van informatie

Concreet worden er tijdens de cognitieve functietraining oefeningen gemaakt met betrekking op deze gebieden. De doelgroep zijn cliënten die problemen vertonen op het gebied van de cognitieve functies door moeilijkheden met aandacht, concentratie, geheugen, associatie, structureren en selectie.

topACTUALITEIT

Tijdens deze groepssessie wordt er ingegaan op de actualiteit en/of het nieuws van de laatste dagen of op actuele thema’s. Elke deelnemer van de groep mag en kan zijn inbreng geven en actuele feiten kunnen in groep besproken worden. Er kan onder andere gewerkt worden met kranten, tijdschriften, reportages …

Op deze manier worden de revalidanten op de hoogte gebracht van de actuele nieuwsfeiten en leren ze hun eigen mening te geven over een neutraal onderwerp of in interactie te gaan met andere groepsleden.

topINDIVIDUELE ERGOTHERAPIE


Tijdens de individuele ergotherapie wordt met ondersteuning van de ergotherapeut gezocht naar een aangepaste activiteit.

Via een vragenlijst peilen we naar interesses, mogelijkheden en vaardigheden. Binnen een veilige omgeving krijg je de kans om creatieve technieken en vaardigheden te oefenen en word je gestimuleerd om initiatief te nemen, actief te zijn, sociale contacten te onderhouden en zelfstandig te werken om zo je dagelijkse activiteiten weer te kunnen opnemen..

topINDIVIDUELE SOCIALE BEGELEIDING


Individuele sociale begeleiding kan bestaan uit ondersteunende gesprekken, budgetbegeleiding, administratieve ondersteuning, huisbezoeken en begeleiding naar het zoeken van toekomstperspectief (opleiding, vrijwilligerswerk, werk…).

Dit kan een eenmalig gesprek zijn of een aantal gesprekken op een vast moment in het revalidatieprogramma.

Indien nodig wordt er contact opgenomen met andere diensten of er wordt een afspraak gemaakt om samen met betrokken cliënt naar de dienst te gaan.

topPC INITIATIE

Het doel is om de revalidanten de basis aan te brengen van het gebruik van een computer. Dit kan inhouden:

 • het aan – en uitzetten van een computer
 • het openen van programma’s en bestanden
 • het leren gebruiken van het toetsenbord en de muis
 • de basis van Word
 • de basis van het aanmaken / verwijderen / kopiëren van mappen, bestanden, …
 • het gebruik van het interne
De groep telt maximum 4 deelnemers.
topSTRESS-MANAGEMENTTRAINING

Doelstelling van de stress - managementtraining is het leren hanteren van stress.

Het betreft een gestructureerd programma waarin persoonlijke stresserende situaties bekeken worden.
Er wordt stilgestaan bij “wat is stress?”, wat mogelijke oorzaken van stress kunnen zijn, hoe persoonlijkheid interfereert met stress en wat de verschillende copingmechanismen zijn om met stress om te gaan. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan ziektebeelden die stressgerelateerd zijn. En tot slot wordt er gekeken naar de samenhang tussen stress en leefgewoontes, slaapproblemen, hyperventilatie, relaxatie en assertiviteit.
Bij deze thema’s worden concrete tips aangeboden waarmee men aan de slag kan met behulp van persoonlijke opdrachten.

topWEEKENDBESPREKING


Weekendbespreking is een aangename manier om een nieuwe week van start te laten gaan. Het gaat er niet alleen om dat je je verhaal in groep kan brengen maar ook dat je naar elkaar kan luisteren. Er kunnen ideeën opgedaan en uitgewisseld worden die een inspiratie kunnen zijn voor het volgende weekend.

topWEEKENDPLANNING

Doelstelling van de weekendplanning is het leren zinvol inplannen van het weekend.

Tijdens de weekendplanning is het belangrijk dat de revalidanten proberen structuur in te plannen en een degelijke daginvulling pogen, na te streven. Dit door middel van voor het weekend de planning zo concreet mogelijk te overlopen, al dan niet schriftelijk.
Zowel huishoudelijke taken, als administratie als vrijetijdsbesteding kunnen aan bod komen.  Daarnaast is ook het aangaan van sociale contacten veelal een belangrijk punt tijdens de weekendplanning.

De weekendplanning gebeurt in groep, hierdoor kunnen de revalidanten ideeën opdoen en uitwisselen met elkaar.

topCORE TRAINING

CORE training staat voor cognitieve revalidatietraining. Deze training is gericht op realiteitsgestoorde schizofrene patiënten. Dergelijke patiënten vertonen een psychomotore armoede, waartoe spraakarmoede, initiatiefverlies en affectvervlakking behoren. Bij deze groep patiënten wordt het presteren niet zozeer door fouten, maar eerder door een gebrekkige inspanning en motivatietekorten gekarakteriseerd.
Binnen de CORE training worden dan ook taken aangeboden die een actieve mentale inspanning vergen, zoals redeneren, plannen, categoriseren, probleem oplossend denken en inprenten.

topKLEURENTHERAPIE

Tijdens de kleurentherapie wordt er geschilderd en is men bezig met kleuren.

In een eerste fase wordt elke kleur systematisch in verschillende formaliteiten tot stand gebracht zodat men zich in de kleur kan inleven. Men wordt zich bewust van de psychologische betekenis die de verschillende kleuren hebben. Zo is elke kleur verbonden met een bepaald gevoel. Dat gevoel is heel persoonlijk en kan voor iedereen anders zijn.
In volgende fases wordt, afhankelijk van de resultaten van de eerste fase, met verschillende kleurencombinaties gewerkt.
Door met kleuren bezig te zijn is men dus ook met gevoelens bezig en leert men zijn gevoelens ook uitdrukken.
Het is belangrijk om een evenwicht te vinden in de kleuren waardoor men ook een evenwicht in zichzelf vindt.
Wat men schildert kan men ook gaan toepassen in zijn leven.
De kleurentherapie bestaat zowel uit opgelegde als uit vrije oefeningen en verloopt zeer gestructureerd.

“Evenwicht in kleur brengt evenwicht in gevoelens.”

top
CREATIEVE THERAPIE


Creatieve therapie stimuleert je om via opdrachten met beeldend materiaal uitdrukking te geven aan wat er in je omgaat en om stil te blijven staan bij je gevoelens.

Op een non-verbale manier kom je tot inzichten omtrent jezelf. Er is ruimte om te experimenteren met vormen en kleuren waarbij het creatief proces belangrijker is dan het eindresultaat.

topCREATIEF UUR
Tijdens het creatief uur kan je kennismaken met nieuwe technieken. Je wordt gemotiveerd om actief deel te nemen waarbij gestructureerd leren werken en afwerken van activiteiten belangrijk is. De ervaring van een mooi resultaat werkt positief en doet het zelfvertrouwen groeien.
topKOOKTHERAPIE


De kooktherapie laat je weer zin krijgen om te koken, een alledaagse en ook nuttige tijdsbesteding. Basisvaardigheden en nieuwe technieken kunnen aangeleerd worden op een gestructureerde manier. Het is belangrijk om samen te werken waardoor er een goed resultaat kan bereikt worden.

top
MAATSCHAPPIJ-UUR

Tijdens deze groepssessie wordt er ingegaan op de actualiteit en op actuele en/of maatschappelijke thema’s. Elke deelnemer van de groep mag en kan zijn inbreng geven en actuele en maatschappelijke feiten kunnen in groep besproken worden. Er wordt onder andere gewerkt met kranten, tijdschriften, reportages …

Op deze manier worden de cliënten op de hoogte gebracht van actuele nieuwsfeiten en maatschappelijke thema’s. Hierdoor leren ze hun eigen mening geven over een actueel / maatschappelijk onderwerp en in interactie gaan met andere groepsleden..


top